GGZ Groep logo

Hartelijk welkom bij de Digitale Poli van de GGZ Groep. Naast dat u voor behandeling terecht kunt op een van onze behandellocaties, bieden wij ook online behandeltrajecten aan. Dit is een vorm van e-health, waarbij u een groot deel van de behandeling zelfstandig uitvoert aan de hand van speciaal ontwikkelde modules. U wordt daarbij op afstand ondersteund door een vaste behandelaar. Deze ondersteuning bestaat uit een aantal 1 op 1 gesprekken via beeldbellen en feedback op de opdrachten die u zelfstandig maakt.

GGZ Groep Digitale Poli

U heeft zelf aan hand van onderstaand punten bepaald of dit voor u een goede keuze is.

 • Uw hulpvraag past in de basis GGZ. Vraag eventueel uw huisarts advies hierover als u de verwijzing naar ons vraagt.
 • U kunt snel zonder wachtlijst starten met uw behandeling.
 • U vindt het prettig de behandeling voor het overgrote deel digitaal te laten plaatsvinden waardoor u in eigen tempo aan herstel kunt werken.
 • Behandeling van huis uit of op een andere plek waar u zich prettig voelt, heeft uw voorkeur.
 • U beschikt over een goede internetverbinding en een laptop, pc of tablet met webcam. (Een smartphone heeft op basis van de ervaring van onze cliënten niet de voorkeur. Onze cliënten geven aan minder “echt contact” te ervaren met hun behandelaar.)

Wat is een depressie? 

Iedereen heeft zich wel eens somber gevoeld en niet veel zin gehad in de dingen om zich heen. Vaak is dit na een paar dagen weer over. Maar wanneer deze sombere stemming langer dan twee weken aanhoudt, is er mogelijk sprake van een depressie. Een depressie is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming.

De periode waarin zich deze depressieve symptomen voordoen, wordt een depressieve episode genoemd. Wanneer deze episoden vaker terugkomen, spreken we van een (recidiverende) depressieve stoornis. De laatste decennia is uit onderzoek gebleken dat depressie gezien kan worden als een chronische aandoening, waarbij depressieve episoden zich vaker voordoen. Wanneer het herstel van een depressieve episode onvolledig is, is de kans aanwezig dat zogenaamde 'restsymptomen' blijven bestaan en de kans op een terugval groter is.

Een depressie is te herkennen aan ten minste vier van deze symptomen:

 • Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag.
 • Duidelijke daling van belangstelling in activiteiten die leuk zouden moeten zijn.
 • Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
 • Verstoord slaappatroon, slapeloosheid of meer slapen dan normaal.
 • Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal.
 • Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energieverlies.
 • Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees.
 • Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen.
 • Suïcidale gedachten.

Het aantal symptomen is een veelgebruikte maat voor de ernst van depressie. Onderscheiden worden licht (4-5 symptomen), matig (6-7) en ernstig (8-9).

Vaak zijn er meerdere omstandigheden die een rol spelen in het ontstaan van een depressie. De aanleidingen kunnen divers zijn. Het kunnen bepaalde gebeurtenissen in het leven zijn, zoals het verlies van een dierbare, het stuklopen van een relatie, het verlies van werk, huis, etc. Daarnaast kan persoonlijkheidsproblematiek, maar ook bijvoorbeeld lichamelijke klachten, een aanleiding voor een depressie zijn. 1 op de 4 vrouwen en 1 op de 5 mannen krijgt gedurende het leven te maken met een depressie.

Behandeling van depressie met cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Deze vorm van therapie kan goed bij depressieve klachten worden toegepast. Het biedt een goed alternatief voor behandeling met medicijnen. Cognitieve gedragstherapie pakt het probleem aan bij de bron en bestrijdt niet alleen de symptomen.

Binnen de cognitieve gedragstherapie wordt er vanuit gegaan dat het niet de situatie zelf is dat tot bepaalde gevoelens en gedragingen leidt, maar dat dit wordt veroorzaakt door de interpretatie van die situaties. Oftewel; iemand zijn gedachten (cognities) over een bepaalde gebeurtenis. Deze interpretaties en denkpatronen kunnen leiden tot depressieve gevoelens. Vaak komen ze onbewust en automatisch en lijkt het depressieve gevoel vanuit het niets te ontstaan.

Tijdens de cognitieve gedragstherapie worden de denkpatronen die verband houden met de depressie in kaart gebracht. Er wordt geleerd zich bewust te worden van de negatieve gedachten. Vervolgens wordt geleerd om deze gedachten af te wegen en te beoordelen of de gedachten wel terecht en passend zijn voor de situatie. Zo kan het zijn dat er een heel andere kijk op dingen ontstaat. Dit kan weer leiden tot minder depressieve gevoelens.

Werkwijze

Na aanmelding door de huisarts wordt u uitgenodigd voor een intake gesprek. Dit gesprek kan op één van onze vestigingen plaatsvinden, of digitaal via beeldbellen. Tijdens de intake wordt een inschatting gemaakt of deze vorm van behandelen past bij uw problematiek. Mocht u gezamenlijk met de behandelaar tot de conclusie komen, dat deze behandelwijze niet passend is, wordt overlegd welke andere opties we kunnen bieden.

Na de intake kunt u direct starten met de behandeling. Samen met uw behandelaar wordt in een eerste gesprek gekeken hoe de behandeling eruit komt te zien en wordt er uitleg gegeven over de digitale behandelmodules die gekozen worden.

Daarna kunt u zelfstandig aan de slag, waarbij uw behandelaar op afstand uw voortgang volgt en feedback geeft over de opdrachten die u maakt. Natuurlijk kunt u ook tussentijds vragen aan uw behandelaar stellen. Na afloop van een digitale module evalueert u de behandeling met uw behandelaar en bespreekt wat het vervolg wordt.

Het vervolg van uw behandeling kan verschillende vormen hebben:

 • U geeft aan dat uw depressieve klachten voldoende zijn afgenomen. De behandeling wordt in gezamenlijk overleg afgesloten.
 • U ervaart enige verbetering, maar nog niet voldoende. Er wordt gekeken of er een passende vervolgmodule gestart kan worden.
 • Uw klachten blijken complexer dan in eerste instantie ingeschat. Gezamenlijk wordt overwogen of een verwijzing naar een specialistisch GGZ traject oplossing biedt.

Heeft u nog vragen? Bel ons op ons gratis nummer: 0800-GGZ GROEP (0800-449 4763) Op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar.

PS: uw huisarts vindt ons via Zorgdomein

zorgdomein_logo

Copyright © 2010 - 2024 GGZ Groep, Alle rechten voorbehouden
Disclaimer - Sitemap